Všeobecné obchodní podmínky

1. Poskytovatel

Poskytovatelem služby je Lenka Pospíšilová, Cestovní agentura Czech Wine Tour (dále jen CA), IČ 63773244.

2. Předmět smluvního vztahu a definice

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti CA a klienta při prodeji a zprostředkování Výletů. Výletem se rozumí cestovní produkt CA zahrnující jednu nebo více z následujících služeb: doprava, zážitky, další služby cestovního ruchu. CA výslovně upozorňuje Klienty, že Výlety pořádané CA nejsou zájezdem ve smyslu ust. § 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Znamená to, že není Klient chráněn v plném rozsahu jako zákazník u smlouvy o zájezdu. Zážitkem se rozumí událost, která má klientovi umožnit poznat kulturní, umělecké, kulinářské, sportovní, přírodní, společenské nebo jiné podmínky navštěvovaného kraje. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která kupuje Výlet, účastní se Výletu nebo jí byl Výlet postoupen.

3. Vznik smlouvy mezi CA a klientem

Smluvní vztah mezi CA a klientem vzniká uzavřením smlouvy o Výletu (dále jen „smlouva“). Proces uzavření smlouvy zahrnuje následující kroky: • CA na webu prezentuje kategorie nabízených Výletů a uvádí u nich jejich orientační ceny; • Klient si vybere daný Výlet a klikne na tlačítko „Objednat“; • Klient vyplní objednávkový formulář k Výletu; • Kliknutím na tlačítko „Objednat“ se formulář zašle na CA jako závazná objednávka Klienta; • Odesláním objednávky Klient prohlašuje, že byl řádně seznámen se Všeobecnými podmínkami, ceníkem a stornopoplatky a souhlasí s nimi bez výhrad; • CA kontaktuje klienta; • CA a klient vzájemnou komunikací vytvoří finální datum a typ Výletu; • CA zašle klientovi elektronicky na email Potvrzení Výletu spolu s fakturou. • Klient emailem odsouhlasí Potvrzení Výletu a uhradí fakturu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy klient emailem odsouhlasí Potvrzení Výletu. Potvrzení Výletu je zasláno elektronicky na email ve formě umožňující uložení a opětovné zobrazení. V případě nákupu Výletu od CA prostřednictvím slevové akce přes slevový portál je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy Klient uhradí cenu Výletu na účet slevového portálu. Při následné objednávce je Klient povinen uvést číslo voucheru, který obdržel od slevového portálu.

4. Podmínka účasti na Výletu

V případě, že předmětem Zážitku je degustace alkoholických nápojů, se Výletu mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. V tomto případě Klient na objednávkovém formuláři potvrdí, že věk všech účastníkům, pro které Výlet objednává, v den Výletu dosáhne 18 let. Není-li splněna tato podmínka, CA odstoupí od smlouvy pro porušení povinnosti Klientem.

5. Cenové a platební podmínky

Klient je povinen uhradit cenu Výletu před jeho poskytnutím. Jakákoliv platba dle Smlouvy se považuje za řádně uhrazenou okamžikem připsání této platby na účet CA, případně na účet slevového portálu. Klient je povinen platby na úhradu ceny Výletu nebo služeb řádně identifikovat. Za řádně identifikovanou platbu se považuje platba se správným variabilním symbolem (číslem objednávky). Pokud Klient svoji povinnost řádně identifikovat platby na úhradu svých závazků vůči CA nesplní nebo uvede nesprávný variabilní symbol, je povinen uhradit CA náklady na přiřazení provedené platby na jeho dluh. Výše nákladů na přiřazení platby se sjednává v paušální výši 200 Kč za každou platbu, u které svoji povinnost nesplnil. V případě nedodržení stanoveného termínu splatnosti ceny Výletu je CA oprávněna od Smlouvy odstoupit. Klient je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopoplatky). Právo účasti Klienta na Výletu vzniká zaplacením ceny Výletu. Z hlediska času je rozhodující okamžik připsání částky na účet CA. CA je po uzavření smlouvy oprávněna jednostranně zvýšit cenu Výletu jen v případě, že dojde ke zvýšení: • ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, • plateb spojených s dopravou či doplňkovými službami, které jsou zahrnuty v ceně Výletu. Ceny Výletů byly kalkulovány při cenách dopravy a plateb spojených s dopravou účtovaných CA ze strany dopravců ke dni uzavření smlouvy. V případě jejich navýšení, se cena Výletu navýší o hodnotu navýšení. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 14 dnů před zahájením Výletu, jinak CA nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně Výletu. V případě, že Klient chce uhradit cenu Výletu poukázkami Flexipass, musí tuto informaci uvést v objednávkovém formuláři. Klient Výlet zaplatí převodem na účet, nicméně při nástupu na Výlet mu průvodce zaplacenou částku vrátí oproti předloženým Flexipassům. Hodnota uplatněných Flexipassů nesmí převýšit výši zaplacené ceny Výletu. CA nepřijme úhradu prostřednictvím Flexipassů, pokud Klient uplatňuje slevu, nebo pokud byl Výlet zakoupen prostřednictvím slevových portálů.

6. Následky nezaplacení ceny Výletu

Jestliže klient do 48 hodin od uzavření Smlouvy nezaplatí fakturovanou cenu Výletu, je CA oprávněna od smlouvy odstoupit.

7. Změna a zrušení Výletu

Je-li CA z objektivních důvodů před zahájením Výletu nucena zásadně změnit podmínky smlouvy, navrhne klientovi její změnu. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny Výletu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí. Nesouhlasí-li se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení o změně. Neodstoupí-li od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou souhlasí. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového Výletu nižší než již uskutečněné platby, je CA povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit. CA si vyhrazuje právo Výlet zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků min. 8, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (např. počasí, stávka, zásah vyšší moci). O zrušení je CA povinna neprodleně Klienta informovat a to nejpozději 48 hodin před termínem Výletu. Dále je povinna nabídnout klientovi jiný termín nebo vrátit Klientovi plnou cenu Výletu. Je-li Výlet zrušen v důsledku neodvratitelné události, které CA nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni spravedlivě vyžadovat, není povinna hradit klientovi škodu, kterou mu odstoupením způsobila, ani penále, jestliže na něj vznikl nárok. CA je oprávněna provádět operativní změny v programu Výletu, pokud z vážných důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet.

8. Postoupení Výletu

Před zahájením Výletu může klient Výlet postoupit třetí osobě, pokud ta splňuje podmínky účasti na Výletě. Změna v osobě Klienta je účinná, doručí-li o tom klient oznámení nejpozději 5 dnů před zahájením Výletu, spolu s prohlášením nového Klienta, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a se Všeobecnými podmínkami. Původní a nový Klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny Výletu a úhradu nákladů, které CA vzniknou v souvislosti se změnou Klienta. Je-li změna Klienta nezbytně spojena s navýšením ceny dílčích služeb Výletu, jsou původní a nový Klient povinni zaplatit i toto navýšení.

9. Odstoupení od smlouvy

Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli před začátkem Výletu, a to i bez udání důvodů. Pouze je-li důvodem odstoupení jeho nesouhlas se změnou Výletu nebo porušení povinností ze strany CA, nemá Klient povinnost platit odstupné. Odstoupil-li Klient od smlouvy, je mu CA povinna bez zbytečného odkladu vrátit vše, co od něho obdržela na úhradu ceny Výletu. V případě, že je odstoupení Klienta spojeno s povinností platit odstupné, započte CA svůj nárok na odstupné oproti Klientem zaplacené částce a vrátí Klientovi zbytek. CA může před zahájením Výletu od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení Výletu nebo z důvodů porušení povinností klientem. S výhradou uvedenou v odst. 1 tohoto článku je Klient při odstoupení od smlouvy povinen zaplatit CA odstupné. Odstupné činí: • 14 nebo méně dnů před zahájením Výletu – 80 % ceny Výletu. • 2 nebo méně dnů před zahájením Výletu – 100 % ceny Výletu. Stejné odstupné Klient zaplatí také tehdy, odstoupí-li od smlouvy CA pro porušení povinnosti Klientem.

10. Reklamace Výletu

V případě, že rozsah nebo kvalita Výletu je nižší, než bylo dohodnuto, je povinností Klienta tuto skutečnost CA sdělit, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely Klient kontaktuje CA prostřednictvím průvodce, případně na e-mailové adrese info@czechwinetour.com. Žádá-li Klient slevu z ceny Výletu z důvodu reklamace, musí tak učinit u CA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení Výletu. Klientovi nevzniká nárok na slevu z ceny Výletu, dojde-li k okolnostem na straně Klienta, na základě kterých Klient Výlet nebo jeho část nevyužije.

11. Odpovědnost za škodu a újmu

Klient je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších klientů, CA a jejích obchodních partnerů. Klient je povinen dodržovat předpisy a doporučení a dodržovat pokyny místních poskytovatelů služeb. Klient uhradí i škodu a újmu, kterou způsobil místnímu poskytovateli. CA odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Klientem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Jakékoli nároky na náhradu škody a újmy uplatňuje Klient ihned u místního poskytovatele. Vznikla-li CA škoda a újma porušením povinnosti Klientem, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému Klientovi, v té souvislosti zajištění dopravy navíc, poškozením dopravního prostředku, je Klient povinen tuto škodu nahradit. Odvracela-li CA škodu, která hrozila Klientovi, má právo na náhradu škody, kterou utrpěla, a to v rozsahu přiměřenému hrozící škodě.

12. Pojištění

V ceně Výletu není zahrnuto cestovní pojištění.

13. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Akceptací smlouvy Klient vyslovuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem poskytování služeb podle smlouvy a tvorby klientské databáze. Uzavřením smlouvy Klient rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na elektronickou kontaktní adresu účastníků. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům CA, jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CA její obchodní sdělení. Klient má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@czechwinetour.com.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a klient uzavřením smlouvy stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil nejen se smlouvou, ale také s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a všemi dalšími součástmi smlouvy, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Obsah smlouvy má před všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost všeobecných obchodních podmínek jako celku. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2015.